Софийски градски съд върна оздравителния план на Гриша Ганчев. Екипът на бизнесмена ще трябва да направи някои поправки, за да бъде той в съответствие с българското законодателство.

Според съобщението от СГС, планът на Ганчев трябва да бъде коригиран по шест точки. Това трябва да се случи в 7-дневен срок, като разпореждането на съда не подлежи на обжалване.

Ето становището на СГС:

Закрито/разпоредително заседание

Разпореждане от 04.07.2016 УКАЗВА НА ПФК ЦСКА АД, в 7-дневен срок от съобщението да приведе предложения от дружеството оздравителен план в съответствие с изискванията на закона – чл. 700, ал. 1 ТЗ и чл. 189, ал. 1 ДОПК, като:

1. Посочи отделните кредитори с приети вземания, основанието и размера на вземанията им, степента на удовлетворяване, която се предвижда в плана за всеки от тях като процент и като конкретна сума, а когато се предвижда различно удовлетворяване на различните компоненти на вземането – размера на удовлетворяване на всяка компонента; начина и времето за погасяване на отделните задължения; вноските по разсроченото вземане и падежите им конкретно за всеки кредитор, като падежите може да бъдат определени или определяеми.

2. Посочи пълен списък на кредиторите с оспорени или неприети вземания, тяхното основание и размер и № на дело, като съобрази, че освен искове по чл. 694 ТЗ има и висящи производства, възобновени по реда на чл. 637, ал. 3 ТЗ; да посочи в каква степен (като процент и конкретна сума) ще бъдат удовлетворени техните вземания (на всеки кредитор поотделно) при установяване на вземането им с влязло в сила решение и да предвиди конкретни гаранции за погасяването им, при съобразяване указанията относно гаранциите, дадени в мотивите, а ако се предвижда формиране на специален гаранционен фонд, да се посочи ясно, точно и конкретно по какъв начин ще бъдат набрани средствата по него.

3. Представи предварително писмено съгласие от министъра на финансите за предвиденото намаляване, отсрочване и разсрочване на публичните вземания, съобразно изискването на чл. 189, ал. 1 ДОПК.

4. Посочи пълен списък на притежаваното имущество и да представи актуална пазарна оценка на същото; въз основа на тях да изложи сравнително-аналитични данни по отношение на всеки кредитор за степента на удовлетворяването му по плана при сравнение с възможното му удовлетворяване при осребряване имуществото в производството по несъстоятелност;

5. Предвиди конкретни гаранции за удовлетворяване вземанията на хирографарните кредитори от всеки отделен клас, като съобрази указанията относно гаранциите, дадени в мотивите.

6. Посочи конкретни управленски, организационни, правни, финансови, технически и други действия за осъществяването на плана, като съобрази мотивите на разпореждането (съдържание, вид, последователност във времето, цел и очакван конкретен резултат).

Предупреждава длъжника, че при неотстраняване на посочените нередовности според указанията, предложеният план за оздравяване няма да бъде допуснат до разглеждане от събранието на кредиторите.

Разпореждането не подлежи на обжалване.