ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА

Познай резултата”

(„Играта“)

 

1. Място на провеждане:

Играта се провежда на уебсайта www.gong.bg, собственост на Организатора („Сайта“).

 

2. Период на участие:

Периодът на участие в Играта е от 00:01 ч. на 20.11.2022 г. до 16:30 ч. на 18.12.2022 г.

 

3. Организатор:

Нет Инфо“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: град София, бул. „Христофор Колумб” № 41, ЕИК 202632567.

 

4. Участници:

4.1. Участник в Играта може да бъде всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години с постоянен адрес в Република България, което:

4.1.1. в периода на участие посети Сайта, на който се провежда Играта,

4.1.2. регистрира се за участие в специално създадената форма за участие, достъпна на Сайта като попълни в нея две имена (име и фамилия), град по местоживеене, мобилен телефон или имейл за връзка, декларира, че има навършени 18 години,

4.1.3. приеме настоящите Правила,

4.1.4. даде точна прогноза за изхода на поне една футболна среща от Световното първенство по футбол през 2022 г. В случай, че за съответната футболна среща никой участник не е дал точна прогноза, в тегленето на наградите за съответния ден се включват участниците, които са дали най-близки прогнози до финалния изход на съответната футболна среща от първенството.

4.2. В Играта нямат право да участват служители на Организатора и/или на "СИЛВЪР БЕТ" ЕООД, ЕИК: 200382670, както и служители на други компании, изпратени за изпълнение на временна работа в Организатора или в "СИЛВЪР БЕТ" ЕООД, ЕИК: 200382670, в качеството им на предприятия-ползватели на тези работници/служители под тяхно ръководство и контрол, както и членове на техните семейства.

 

5. Механизъм на участие:

5.1. За нуждите на Играта в рамките на периода на участие на Сайта ще бъде създадена специална подстраница, където ще се извършва регистрация за участие. Всички лица, които отговарят на изискванията по т. 4 от тези Правила могат да се регистрират за участие в Играта и да участват, като дадат своята прогноза за изхода на съответен футболен мач от Световното първенство по футбол през 2022 г. при следните условия:

5.1.1. Всеки участник има право да участва, давайки своята прогноза само веднъж за всяка футболна среща от Световното първенство по футбол през 2022 г. в рамките на Играта.

5.1.2. участникът има възможност да даде своята точна прогноза (например Катар – Еквадор 4:2; Дания - Тунис 2:1) като в dropdown menu ще се появяват цифрите, които участникът ще може да ползва, за да даде прогноза. След като участникът даде своята точна прогноза за мач „У“, той ще може да се запознае и с информация за процента участници, гласували за победа на отбор „А“, на отбор „В“ и за равенство в съответната футболна среща.

5.1.3. Гласуването ще може да се осъществява от 00:00 часа на деня, в който ще се играе съответната футболна среща до 10 (десет) минути преди началото й. В един ден може да има повече от една футболни срещи. При положение, че двубоите са повече от един, след като се гласува за първия мач от програмата, веднага се открива възможност за гласуване и за следващия, както е по програма.

5.1.4. Участниците в Играта ще могат да прогнозират изхода от всяка футболна среща на Световното първенство по футбол 2022 г. Всеки участник има възможност да дава своите прогнози всеки ден, в двубой съгласно програмата на първенството, до 10 (десет) минути преди началото на съответната футболна среща. В мачовете от елиминационната фаза ще се счита единствено резултатът от редовните 90 (деветдесет) минути на срещата. В тегленето на наградите участват само участниците, познали точния резултат от съответната футболна среща. В случай, че за съответната футболна среща никой участник не е дал точна прогноза, в тегленето на наградите за съответния ден се включват участниците, които са дали най-близки прогнози до финалния изход на съответната футболна среща от първенството.

5.2. Играта не включва продажба на стоки и/или услуги. Играта не е свързана с покупка. Участието в Играта е безплатно.

 

6. Награди:

6.1. Описание:

 

Описание на наградата

Общ брой награди от съответния вид за целия Период на Играта

6.1.1.

Резервация в спортен бар efbet, с право на безплатна консумация до 100 лв. (сто лева)

25 бр.

Общо награди за целия Период на провеждане на Играта: 25 (двадесет и пет).

 

6.2. Наградите по т. 6.1. се осигуряват и ще бъдат раздадени от "СИЛВЪР БЕТ" ЕООД, ЕИК: 200382670, със седалище и адрес на управление в гр. София, р-н Лозенец, бул. „Джеймс Баучер“ № 20.

 

7. Определяне на победителите:

7.1. Участниците в Играта, които печелят награда се определят чрез електронно теглене, което се извършва автоматично, чрез специализиран софтуер в централния офис на Организатора и в присъствието на Комисия, съставена от служители на Организатора, която удостоверява резултатите от него.

7.2. Тегленията на наградите по т. 6.1.1. се извършва на дати, както следва:

 1. Теглене на 1-ва награда на 21.11.2022 г. след игровия ден на 20.11.2022 г.

 2. Теглене на 2-а награда на 22.11.2022 г. след игровия ден на 21.11.2022 г.

 3. Теглене на 3-а награда на 23.11.2022 г. след игровия ден на 22.11.2022 г.

 4. Теглене на 4-а награда на 24.11.2022 г. след игровия ден на 23.11.2022 г.

 5. Теглене на 5-а награда на 25.11.2022 г. след игровия ден на 24.11.2022 г.

 6. Теглене на 6-а награда на 26.11.2022 г. след игровия ден на 25.11.2022 г.

 7. Теглене на 7-а награда на 27.11.2022 г. след игровия ден на 26.11.2022 г.

 8. Теглене на 8-а награда на 28.11.2022 г. след игровия ден на 27.11.2022 г.

 9. Теглене на 9-а награда на 29.11.2022 г. след игровия ден на 28.11.2022 г.

 10. Теглене на 10-а награда на 30.11.2022 г. след игровия ден на 29.11.2022 г.

 11. Теглене на 11-а награда на 01.12.2022 г. след игровия ден на 30.11.2022 г.

 12. Теглене на 12-а награда на 02.12.2022 г. след игровия ден на 01.12.2022 г.

 13. Теглене на 13-а награда на 03.12.2022 г. след игровия ден на 02.12.2022 г.

 14. Теглене на 14-а награда на 04.12.2022 г. след игровия ден на 03.12.2022 г.

 15. Теглене на 15-а награда на 05.12.2022 г. след игровия ден на 04.12.2022 г.

 16. Теглене на 16-а награда на 06.12.2022 г. след игровия ден на 05.12.2022 г.

 17. Теглене на 17-а награда на 07.12.2022 г. след игровия ден на 06.12.2022 г.

 18. Теглене на 18-а награда на 10.12.2022 г. след игровия ден на 09.12.2022 г.

 19. Теглене на 19-а награда на 11.12.2022 г. след игровия ден на 10.12.2022 г.

 20. Теглене на 20-а награда на 14.12.2022 г. след игровия ден на 13.12.2022 г.

 21. Теглене на 21-а награда на 15.12.2022 г. след игровия ден на 14.12.2022 г.

 22. Теглене на 22-а награда на 18.12.2022 г. след игровия ден на 17.12.2022 г.

 23. Теглене на 23-а, 24-та, 25-та награда на 19.12.2022 г. след игровия ден на 18.12.2022 г.

 

Дни без футболни срещи – 07.12.2022 г., 08.12.2022 г., 11.12.2022 г., 12.12.2022 г., 15.12.2022 г. и 16.12.2022 г., след които няма да има теглене на награди.

 

7.3. След определяне на всеки печеливш участник се изтегля по още 1 (един) резервен печеливш участник. Резервният печеливш участник може да замести предходния изтеглен, при условие, че същият не може да бъде открит и/или не може да получи наградата в сроковете по тези Правила. В случай, че с вторите изтеглени печеливши участници при условията на тази точка също не може да бъде осъществен контакт или да получат наградите си, не се извършва ново теглене и нераздадените награди остават неразпределени.

 

8. Получаване на наградите:

8.1. Организирането на раздаването на наградите се осъществява от "СИЛВЪР БЕТ" ЕООД, ЕИК: 200382670, които осъществяват контакт с печелившите участници на посочените от последните имейл или телефонен номер в регистрационната форма за участие в Играта.

8.2. За да получи своята награда съответният печеливш участник следва да удостовери пред "СИЛВЪР БЕТ" ЕООД, ЕИК: 200382670, че е на възраст над 18 години.

8.3. Наградите не могат да бъдат разменяни за паричната им или каквато и да е друга равностойност.

8.4. Крайният срок за резервация и посещение в спортния бар (наградите по чл. 6.1.1.) е до 1 месец от обявяване на победителя за съответния ден. Направена резервация не може да бъде променяна и в случай, че не бъде използвана от победителя - същата се губи.

8.5. Ако в рамките на установените срокове не са раздадени всички награди, не се организира ново разпределение.

 

9. Лични данни:

9.1. Участникът се индивидуализира в Играта посредством данните, които e предоставил в регистрационната форма за участие в Играта, достъпна в периода за участие на Сайта.

9.2. Участникът доброволно предоставя на Организатора на Играта личните си данни за обработване за целите на Играта, по-конкретно – за целите на идентификация на участвалите в Играта лица, записване на същите, както и за целите на идентификация на победителите в Играта. За избягване на всяко съмнение, събираните за целите на организиране и провеждане на Играта лични данни на Участниците ще бъдат надлежно изтрити от Организатора след приключване на Играта и изтегляне на печелившите в нея Участници, т.е. личните данни следва да бъдат премахнати или имобилизирани (архивирани) от всички системи и сървъри на Организатора най-късно до 18.01.2023 г.

9.3. Организаторът няма право да използва получените лични данни на участвалите за цели извън Играта, както и да ги предоставя на трети лица с изключение на "СИЛВЪР БЕТ" ЕООД, ЕИК: 200382670 и само с цел организиране ползването на спечелените награди, както и в други случаи при наличие на изрична писмена договорка, в предвидените от закона случаи и при спазване на разпоредбите на настоящите Правила.

9.4. Организаторът не носи отговорност, ако Участник е посочил неверни данни.

9.5. (1) Организаторът обработва събраните лични данни законосъобразно и добросъвестно. Организаторът се задължава да предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

(2) Доколкото обработването на събраните лични данни включва предаване на данните по електронен път, то Организаторът взема съответните мерки за защита на данните.

(3) Организаторът се задължава предприеманите мерки да са съобразени със съвременните технологични постижения и да осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.

 

10. Права и отговорности:

10.1. Организаторът и "СИЛВЪР БЕТ" ЕООД, ЕИК: 200382670 не отговарят: а) в случай, че награда или която и да е част от нея не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради невъзможност печеливш участник и/или негов представител да се идентифицира и/или да получи наградата в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния победител и/или негов представител/пълномощник; и б) при невъзможност наградата да бъде предоставена поради обстоятелства от непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства.

10.2. Организаторът не носи отговорност при невъзможност да се осъществи участие или да се предостави награда, в случай, че регистрацията на даден Участник в Играта съдържа непълна, невярна или подвеждаща информация. Организаторът не носи отговорност за липсващи или загубени регистрации на Сайта, както и за регистрации, направени от лица, които нямат право да участват в Играта.

10.3. Организаторът има право по своя преценка да прекрати Играта по всяко време, в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане, включително, но не само – злоупотреби, нарушаване на тези Правила, форсмажорни обстоятелства, акт на административен, съдебен или друг орган и др. В тези случаи на Организаторът не дължи каквато и да е компенсация на Участниците.

10.4. Забранени са всякакви опити за манипулиране на подстраницата на Играта в Сайта, където се провежда. При всякакви злоупотреби, Организаторът има право да дисквалифицира съответния Участник, като в този случай Организаторът не е длъжен да мотивира или обяснява дисквалификацията.

10.5. Организаторът не е задължен да води кореспонденция във връзка с евентуални претенции за получаване на награди.

10.6. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, използвало данни за друго лице, независимо дали последното е дало или не съгласие за това.

10.7. Участието на всеки Участник в Играта e изцяло на негов риск и отговорност. Организаторът не отговоря за евентуални вреди, причинени при и във връзка с участие в Играта, освен ако е доказано, че са причинени при груба небрежност или умишлено.

 

11. Допълнителни разпоредби:

11.1. Организаторът определя правилата на Играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по своя преценка, включително да съкрати или удължи периода на участие в Играта, за които обстоятелства Участниците в Играта ще бъдат уведомени на Сайта. Действието на измененията и допълненията е в сила от момента на обявяването им на Сайта. Изменените и/или допълнени Правила обвързват Участниците в Играта с приемането им по начините, посочени по-горе.

11.2. Организаторът има право по всяко време да преустанови участието на Участник в Играта, ако същият не спазва настоящите Правила.

12. Всеки потенциален спор между Организатора на Играта и Участниците в същата се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от компетентния съд в гр. София.

 

Настоящите Правила влизат в сила от 00:01 ч. на 20.11.2022 г.