ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА

Гол на Деня”

(„Играта“)

 

1. Място на провеждане:

Играта се провежда на уебсайта www.gong.bg, собственост на Организатора („Сайта“).

 

2. Период на участие:

Периодът на участие в Играта е от 21:00 ч. на 20.11.2022 г. до 18:00 ч. на 19.12.2022 г.

 

3. Организатор:

Нет Инфо“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: град София, бул. „Христофор Колумб” № 41, ЕИК 202632567.

 

4. Участници:

4.1. Участник в Играта може да бъде всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години с постоянен адрес в Република България, което:

4.1.1. в периода на участие посети Сайта, на който се провежда Играта,

4.1.2. регистрира се за участие в специално създадената форма за участие, достъпна на Сайта като попълни в нея две имена (име и фамилия), мобилен телефон за връзка, декларира, че има навършени 18 години,

4.1.3. приеме настоящите Правила,

4.1.4. гласува за най-добър гол от вече излъчена футболна среща от Световното първенство по футбол през 2022 г.

4.2. В Играта нямат право да участват служители на Организатора и/или на „VISA EUROPE SERVICE“ Inc, UIC 05139966 както и служители на други компании, изпратени за изпълнение на временна работа в Организатора или във „VISA EUROPE SERVICE“ Inc, UIC 05139966, в качеството им на предприятия-ползватели на тези работници/служители под тяхно ръководство и контрол, както и членове на техните семейства.

 

5. Механизъм на участие:

5.1. За нуждите на Играта в рамките на периода на участие на Сайта ще бъде създадена специална подстраница, където ще се извършва регистрация за участие. Всички лица, които отговарят на изискванията по т. 4 от тези Правила могат да се регистрират за участие в Играта и да участват, като гласуват за най-добър гол от вече излъчена футболна среща от Световното първенство по футбол през 2022 г. при следните условия:

5.1.1. Всеки участник има право да участва, гласувайки за най-добър гол за съответния ден.

5.1.2. Гласуването за най-добър гол за конкретен игрови ден ще може да се осъществява 15 минути след края на последния мач за деня и приключва след края на последния мач за следващия ден.

5.2. Играта не включва продажба на стоки и/или услуги. Играта не е свързана с покупка. Участието в Играта е безплатно.

 

6. Награди:

6.1. Описание:

 

Описание на наградата

Общ брой награди от съответния вид за целия Период на Играта

6.1.1.

Брандирани футболни топки

29 бр.

Общо награди за целия Период на провеждане на Играта: 29 (двадесет и девет).

 

6.2. Наградите по т. 6.1. се осигуряват от Visa Europe Services Inc., дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Великобритания, идентификационен номер 05139966, седалище и адрес на управление: 1 Sheldon Square, London, W2 6TT - „Партньор“

 

7. Определяне на победителите:

7.1. Участниците в Играта, които печелят награда се определят чрез електронно теглене, което се извършва автоматично, чрез специализиран софтуер в централния офис на Организатора и в присъствието на Комисия, съставена от служители на Организатора, която удостоверява резултатите от него.

7.2. Тегленията на наградите по т. 6.1.1. се извършва на дати, както следва:

 1. Теглене на 1-ва награда на 22.11.2022 г. след игровия ден на 20.11.2022 г. и гласуване за най-добър гол, проведено на 21.11.2022 г.

 2. Теглене на 2-а награда на 23.11.2022 г. след игровия ден на 21.11.2022 г. и гласуване за най-добър гол, проведено на 22.11.2022 г.

 3. Теглене на 3-а награда на 24.11.2022 г. след игровия ден на 22.11.2022 г. и гласуване за най-добър гол, проведено на 23.11.2022 г.

 4. Теглене на 4-а награда на 25.11.2022 г. след игровия ден на 23.11.2022 г. и гласуване за най-добър гол, проведено на 24.11.2022 г.

 5. Теглене на 5-а награда на 26.11.2022 г. след игровия ден на 24.11.2022 г. и гласуване за най-добър гол, проведено на 25.11.2022 г.

 6. Теглене на 6-а награда на 27.11.2022 г. след игровия ден на 25.11.2022 г. и гласуване за най-добър гол, проведено на 26.11.2022 г.

 7. Теглене на 7-а награда на 28.11.2022 г. след игровия ден на 26.11.2022 г. и гласуване за най-добър гол, проведено на 27.11.2022 г.

 8. Теглене на 8-а награда на 29.11.2022 г. след игровия ден на 27.11.2022 г. и гласуване за най-добър гол, проведено на 26.11.2022 г.

 9. Теглене на 9-а награда на 30.11.2022 г. след игровия ден на 28.11.2022 г. и гласуване за най-добър гол, проведено на 29.11.2022 г.

 10. Теглене на 10-а награда на 01.12.2022 г. след игровия ден на 29.11.2022 г. и гласуване за най-добър гол, проведено на 30.11.2022 г.

 11. Теглене на 11-а награда на 02.12.2022 г. след игровия ден на 30.11.2022 г. и гласуване за най-добър гол, проведено на 01.12.2022 г.

 12. Теглене на 12-а награда на 03.12.2022 г. след игровия ден на 01.02.2022 г. и гласуване за най-добър гол, проведено на 02.12.2022 г.

 13. Теглене на 13-а награда на 04.12.2022 г. след игровия ден на 02.12.2022 г. и гласуване за най-добър гол, проведено на 03.12.2022 г.

 14. Теглене на 14-а награда на 05.12.2022 г. след игровия ден на 03.12.2022 г. и гласуване за най-добър гол, проведено на 04.12.2022 г.

 15. Теглене на 15-а награда на 06.12.2022 г. след игровия ден на 04.12.2022 г. и гласуване за най-добър гол, проведено на 05.12.2022 г.

 16. Теглене на 16-а награда на 07.12.2022 г. след игровия ден на 05.12.2022 г. и гласуване за най-добър гол, проведено на 06.12.2022 г.

 17. Теглене на 17-а награда на 08.12.2022 г. след игровия ден на 06.12.2022 г. и гласуване за най-добър гол, проведено на 07.12.2022 г.

 18. Теглене на 18-а награда на 11.12.2022 г. след игровия ден на 09.12.2022 г. и гласуване за най-добър гол, проведено на 10.12.2022 г.

 19. Теглене на 19-а награда на 12.12.2022 г. след игровия ден на 10.12.2022 г. и гласуване за най-добър гол, проведено на 11.12.2022 г.

 20. Теглене на 20-а награда на 15.12.2022 г. след игровия ден на 13.12.2022 г. и гласуване за най-добър гол, проведено на 14.12.2022 г.

 21. Теглене на 21-а награда на 16.12.2022 г. след игровия ден на 14.12.2022 г. и гласуване за най-добър гол, проведено на 15.12.2022 г.

 22. Теглене на 22-а награда на 19.12.2022 г. след игровия ден на 17.12.2022 г. и гласуване за най-добър гол, проведено на 18.12.2022 г.

 23. Теглене на 23-а награда на 20.12.2022 г. след игровия ден на 18.12.2022 г. и гласуване за най-добър гол, проведено на 19.12.2022 г.

 

В дните без футболни срещи – 07.12.2022 г., 08.12.2022 г., 11.12.2022 г., 12.12.2022 г., 15.12.2022 г. и 16.12.2022 г., ще има гласуване за най-добър гол съответно от минали мачове (игрови дни) и съответно теглене на награди от 24 до 29.

 

7.3. След определяне на всеки печеливш участник се изтеглят по още 5 (пет) резервни печеливши участници за всяка награда. Всеки от резервните печеливши Участници може да замести предходния изтеглен, при условие, че същият не може да бъде открит и/или да получи наградата в срока по т. 8.1. от тези Правила.

 

8. Получаване на наградите:

8.1. Печелившите Участници ще бъдат информирани за спечелената награда и начина на получаването й чрез телефонно обаждане от рекламната агенция на Партньора – „Публисис“ ЕАД, ЕИК: 175432612 на телефона, посочени от съответния Участник в регистрацията му за участие в Играта. В случай, че съответният печеливш Участник не отговори на до 3 (три) обаждания на посочения телефон за победител се счита първият резервен печеливш участник, с който се прави опит за контакт по реда тази точка. В случай, че и той не отговори в срока по тази точка, за победител се счита вторият резервен печеливш участник, с който се прави опит за контакт по реда на тази точка. В случай, че и той не отговори в срока по тази точка, за победител се счита третият резервен печеливш участник, с който също се прави опит за контакт. В случай, че и той не отговори в срока по тази точка, за победител се счита четвъртият резервен печеливш участник, с който също се прави опит за контакт. В случай, че и той не отговори в срока по тази точка, за победител се счита петият резервен печеливш участник, с който също се прави опит за контакт по реда на тази точка. В случай, че и той не отговори, наградата остава неразпределена и ново теглене не се организира.

8.2. За да получи своята награда съответният печеливш участник следва да удостовери пред рекламната агенция на Партньора – „Публисис“ ЕАД, ЕИК: 175432612, че е на възраст над 18 години.

8.3. Наградите не могат да бъдат разменяни за паричната им или каквато и да е друга равностойност.

8.4. Крайният срок за получаване на наградите е до 18.01.2023 г.

8.5. Ако в рамките на установените срокове не са раздадени всички награди, не се организира ново разпределение.

 

9. Лични данни:

9.1. Участникът се индивидуализира в Играта посредством данните, които e предоставил в регистрационната форма за участие в Играта, достъпна в периода за участие на Сайта.

9.2. Участникът доброволно предоставя на Организатора на Играта личните си данни за обработване за целите на Играта, по-конкретно – за целите на идентификация на участвалите в Играта лица, записване на същите, както и за целите на идентификация на победителите в Играта и изпращане на наградите. За избягване на всяко съмнение, събираните за целите на организиране и провеждане на Играта лични данни на Участниците ще бъдат надлежно изтрити от Организатора след приключване на Играта и изтегляне на печелившите в нея Участници, т.е. личните данни следва да бъдат премахнати или имобилизирани (архивирани) от всички системи и сървъри на Организатора най-късно до 18.01.2023 г.

9.3. Организаторът няма право да използва получените лични данни на участвалите за цели извън Играта, както и да ги предоставя на трети лица, освен на Партньора, който може да ги предостави на своята рекламна агенция – „Публисис“ ЕАД, ЕИК: 175432612 и то само с цел организиране получаването на спечелените награди, както и в други случаи при наличие на изрична писмена договорка, в предвидените от закона случаи и при спазване на разпоредбите на настоящите Правила.

9.4. Организаторът не носи отговорност, ако Участник е посочил неверни данни.

9.5. (1) Организаторът обработва събраните лични данни законосъобразно и добросъвестно. Организаторът се задължава да предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

(2) Доколкото обработването на събраните лични данни включва предаване на данните по електронен път, то Организаторът взема съответните мерки за защита на данните.

(3) Организаторът се задължава предприеманите мерки да са съобразени със съвременните технологични постижения и да осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.

 

10. Права и отговорности:

10.1. Организаторът не отговаря: а) в случай, че награда или която и да е част от нея не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради невъзможност печеливш участник и/или негов представител да се идентифицира и/или да получи наградата в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния победител и/или негов представител/пълномощник; и б) при невъзможност наградата да бъде предоставена поради обстоятелства от непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства.

10.2. Организаторът не носи отговорност при невъзможност да се осъществи участие или да се предостави награда, в случай, че регистрацията на даден Участник в Играта съдържа непълна, невярна или подвеждаща информация. Организаторът не носи отговорност за липсващи или загубени регистрации на Сайта, както и за регистрации, направени от лица, които нямат право да участват в Играта.

10.3. Организаторът има право по своя преценка да прекрати Играта по всяко време, в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане, включително, но не само – злоупотреби, нарушаване на тези Правила, форсмажорни обстоятелства, акт на административен, съдебен или друг орган и др. В тези случаи на Организаторът не дължи каквато и да е компенсация на Участниците.

10.4. Забранени са всякакви опити за манипулиране на подстраницата на Играта в Сайта, където се провежда. При всякакви злоупотреби, Организаторът има право да дисквалифицира съответния Участник, като в този случай Организаторът не е длъжен да мотивира или обяснява дисквалификацията.

10.5. Организаторът не е задължен да води кореспонденция във връзка с евентуални претенции за получаване на награди.

10.6. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, използвало данни за друго лице, независимо дали последното е дало или не съгласие за това.

10.7. Участието на всеки Участник в Играта e изцяло на негов риск и отговорност. Организаторът не отговоря за евентуални вреди, причинени при и във връзка с участие в Играта, освен ако е доказано, че са причинени при груба небрежност или умишлено.

 

11. Допълнителни разпоредби:

11.1. Организаторът определя правилата на Играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по своя преценка, включително да съкрати или удължи периода на участие в Играта, за които обстоятелства Участниците в Играта ще бъдат уведомени на Сайта. Действието на измененията и допълненията е в сила от момента на обявяването им на Сайта. Изменените и/или допълнени Правила обвързват Участниците в Играта с приемането им по начините, посочени по-горе.

11.2. Организаторът има право по всяко време да преустанови участието на Участник в Играта, ако същият не спазва настоящите Правила.

12. Всеки потенциален спор между Организатора на Играта и Участниците в същата се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от компетентния съд в гр. София.

 

Настоящите Правила влизат в сила от 20.11.2022 г.