БМАПС ще реализира проект, с финансова подкрепа на Национална програма за младежта (2016 - 2020), Министерството на младежта и спорта, договор № 25-00-10/17.07.2017г.

Проектът е насочен във възрастова група 15 - 29 години, имащ за цел да повиши информираността за различни видове рисково поведение и негативните последствия от тях, върху личния и социалния живот на младите хора.

Ще се проведе национална кампания против агресията, с информационен анимиран клип, както и видео материали за различните видове агресия сред младите хора.