С молба до Върховния административен съд (ВАС) на Република България през 2008 г. агенция Градев Спортс ЕООД атакува Правилника за Международен трансфер (ПМТ) на Българска федерация волейбол (БФВ) в частта му, отнасяща се до правото на БФВ да получава административни такси при трансфер на състезатели, намиращи се под нейната юрисдикция (Federation of Origin според клаузите на Спортния Правилник на ФИВБ), към волейболни клубове от други национални федерации (Receiving Federation).

С решение № 11634/08.10.2009 тричленен състав на ВАС прие жалбата на Градев Спортс ЕООД и отмени обжалваната част от Правилника за Международен трансфер на БФВ. В решението на ВАС бе указано, че то подлежи на обжалване с касационна жалба пред петчленен състав на ВАС на Република България.

Независимо от тази съществуваща неокончателност на съдебното решение на ВАС по жалбата на Градев Спортс ЕООД, г-н Георги Градев с невероятна помпозност и в грандиозен мащаб разпространи по местни и чуждестранни медии решението на ВАС, твърдейки, че то е окончателно и е валидно за всички национални федерации по волейбол от страни-членки на Европейския съюз. Игнорирането от страна на Градев Спортс ЕООД на частта от решението на ВАС за допустимостта на неговото обжалване бе обвързано и с манипулационни твърдения, че БФВ, като виновна некоректна страна в съдебния спор, няма никакъв шанс за защита на принципно коректните постановки в Правилника си за МТ. Това предизвика смущаващо и заблуждаващо недоразумение в Европейската волейболна конфедерация (ЦЕВ) и афилираните към нея европейски национални федерации, притежаващи сходни с Правилника на БФВ финансови изисквания за международен трансфер на техни състезатели.

БФВ обжалва постановеното решение по установения ред в 14-дневния срок с касационна жалба пред петчленен състав на ВАС. В тази жалба БФВ изтъкна несъстоятелността на претенциите на Градев Спортс ЕООД и помоли решението на предходния тричленен състав на ВАС да бъде обезсилено, като се приеме, че жалбата на г-н Градев е недопустима. Петчленният състав на ВАС установи, че ПМТ на БФВ не е подзаконов акт, подлежащ на обнародване в ДВ, съгласно чл. 78, ал. 2 АПК. В следствие на това, този висшоинстанционен състав постанови следното решение № 4367/06.04.2010:

ОБЕЗСИЛВА решение от 08.10.2009 г. по адм.д. № 1111/2008 г. на Върховния административен съд, VI отделение и вместо него постановява:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на Градев Спортс ЕООД и Генади Стоянов Вучков срещу т. 1.4 от раздел II, т. 1.2.3 и 2.5 от раздел III и т. 1-6 от раздел IV на Правилника за международен трансфер на Българска федерация волейбол, приет от УС на 27.07.2000 г.

ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

БФВ дава гласност на това решение на ВАС с целда бъде отразено коректно и обективно развитието на целия казус, създаден от оспорването на редовността на ПМТ на БФВ от страна на Градев Спортс ЕООД.