Министрите на държавите членки на Европейския съюз, отговарящи за образованието, младежта, културата и спорта, заседават в Брюксел днес и утре. Те дебатираха за ролята на младите хора в обществения и политическия живот, за изграждането на мирно и солидарно общество. Приети бяха заключения на Съвета относно насърчаването на междупоколенческото измерение в областта на младежта с цел стимулиране на диалога и социалното сближаване.
 
В рамките на Съвета министърът на младежта и спорта Весела Лечева представи позицията на България. В нея се подчертава, че в страната ни общини с население до 10 хил. души и училища, функциониращи на територията на общини с население до 15 хил. души, както и неформални групи, вече са допустими кандидати по младежките програми. Това е съществена стъпка напред по създаване на възможност държавната политика за младежта да достигне до малките населени места и до неорганизираните млади хора и да създаде нова среда за младежка активност, участие и овластяване. Формализира се и участието на неформалните младежки групи.
 
Към Министерството на младежта и спорта има създадени няколко възможности за пряко участие в процесите на вземане на решения по различни въпроси, касаещи политиката – Обществен съвет, Национален консултативен съвет за младежта, Национална работна група по Диалога на ЕС по въпросите за младежта, Национална работна група за младежка работа.
 
България ще работи за последователно синхронизиране на националната политика за младежта с европейските практики и за използване и развиване на междупоколенческото измерение. Пример за това е и промяна в Закона за младежта, която касае управлението на младежки организации. Възможността за съвместно участие на младежи до 29 г. и по-възрастни представители в управителния орган на организациите допринася за обмяна на опит между поколенията, обсъждане на различни гледни точки и съвместно вземане на решения.
 
“Насърчаването на активно гражданство чрез академиите за млади лидери, осигуряването на възможности за творческа изява, популяризирането на ползите от спорта и физическата активност следва да се запазят като устойчиви практики и да бъдат доразвити в бъдеще. Министерството на младежта и спорта работи проактивно за представянето на младите хора и младежките организации в центъра на разработването на публичните политики“, каза Весела Лечева пред министрите от ЕС.
 
Утре Съветът продължава с дискусия в областта на спорта, като ще се разискват въпросите как неотдавнашните кризи - пандемията от COVID-19, руската агресия и покачването на цените на енергията могат да се превърнат във възможност за развитие. По време на работен обяд европейските министри ще имат среща и с президента на УЕФА Александър Чеферин.