Управителния съвет на БФБаскетбол ще се проведе заседание през януари. Този път управата ще се събере онлайн на 21 януари от 11.00 часа.

Заседанието ще се проведе при следния Дневен ред:

1. Утвърждаване на проект за финансиране на БФ Баскетбол от Министерството на спорта по Програмата за финансово подпомагане на дейности в областта на спорта за високи постижения за 2022 година
2. Утвърждаване на процентното (точково) разпределение за оценка на степента на изпълнение на утвърдените критерии и показатели от баскетболните клубове за дейността им през 2021 година
3. Утвърждаване на годишен съдържателен и финансов отчет на БФ Баскетбол до Министерството на спорта по Програмата за развитие на спорта за високи постижения за 2021 година
4. Утвърждаване на годишен съдържателен и финансов отчет на БФ Баскетбол до ММС по Програмата за развитие на спорта за хора с увреждания за 2021 година
5. Утвърждаване на вид, състав и Правилници за работа на постоянните комисии към БФБаскетбол
6. Разглеждане на писмо от Съдийската комисия с искане за вдигане на секретарските такси
7. Разни.