Във връзка с провеждане на годишното Общо събрание на акционерите (ОСA) от „Професионален футболен клуб Левски“ АД, което ще се проведе при  условията на чл. 227, ал.3 от ТЗ на 04 септември 2018 г. от 10,00 ч. в гр. София,  ул. „Тодорини кукли“ №47, стадион „Георги Аспарухов“, от ПФК Левски излязоха с уведомление към акционерите.

Ето и цялото съобщение от клуба:

1.Регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание започва в 09.00 часа и ще се извършва в залата на сектор „В“ на стадион „Георги Аспарухов“.

2.Всички акционери – физически лица, притежаващи обикновени поименни акции с право на глас, които имат желание да вземат участие в ОСA, следва да носят документ за самоличност, с който да се легитимират при регистрация, заедно с копие или оригинал на своите акции или временни удостоверения.

3.Акционерите – юридически лица, притежаващи обикновени поименни акции с право на глас, които имат желание да вземат участие в ОСA, следва да носят удостоверение за актуално състояние, заедно с документ за самоличност на Представляващото ги лице. В случай, че представляващото ги физическо лице е възпрепятствано, следва да ги представлява физическо лице с изрично пълномощно.

4.Акционерите, притежаващи привилегировани акции без право на глас, които имат желание да присъстват на ОСA, следва да носят документ за самоличност /за ФЛ/, респективно удостоверение за актуално състояние /за ЮЛ/, с който да се легитимират при регистрация, заедно с копие или оригинал на своите акции или временни удостоверения.

5.В случай, че сте акционер и имате желание, но нямате възможност да присъствате лично на ОСA, можете да упълномощите друго дееспособно физическо лице да Ви представлява в ОСA.

6.Наследниците на починали акционери следва да се легитимират при регистрацията с „Удостоверение за наследници“, като в случай, че са повече от един, следва да се представляват в ОСA от едно упълномощено лице.

7.Представителството на малолетни акционери, притежаващи обикновени поименни акции с право на глас, се осъществява от техните родител/и или настойник. В случай, че същите имат желание да вземат участие в ОСA, следва да представят „Удостоверение за раждане“ на малолетния акционер и документ за самоличност на представляващия го.